Menu

Vedtægter

AB Tårnby - Vedtægter

VEDTÆGTER FOR AB TÅRNBY (CVR-NR. 2985 4785)


§1 NAVN OG HJEMSTED


1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby.


1.2 Klubben er en fusion mellem Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub og binavne som ABT og AB Tårnby kan benyttes.  Fusionen fandt sted 1. januar 2009.


1.3 Klubbens hjemsted er Tårnby Kommune.


1.4 Klubben er tilsluttet DBU København under Dansk Boldspils Union og Danmarks Idræts-Forbund (DIF).


§2 FORMÅL


2.1 Klubbens formål er at skabe gode rammer for at dyrke idræt samt udvikle talenter i klubbens interesse.


2.2 Klubben kan indgå i forpligtende samarbejder med tredjemand med henblik på at styrke klubbens elitehold og pleje talentudviklingen. 


2.3 Klubben afholder informationsmøder, klubaftener, fester og andre arrangementer, der tjener klubbens interesse.


2.4 Klubben kan selv eller gennem tredjemand drive kantine og beværtning i tilknytning til de af klubben anvendte idrætsanlæg.  


§3 MEDLEMSFORHOLD


3.1 Klubben består af aktive og passive medlemmer, der betaler kontingent. Størrelsen af kontingenterne fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 


3.2 Medlemmet skal tilmelde sit medlemskab til klubbens digitale opkrævningsmetode.


3.3 Optagelse af medlemmer sker ved at indmelde sig elektronisk via klubbens hjemmeside.


3.4 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indrømme et medlem kontingentnedsættelse og/eller kontingentfrihed for et år ad gangen.


3.5 Udmeldelse af klubben skal ske pr. mail til bestyrelsen. Såfremt udmeldelse ikke er sket seneste den 15. juli eller den 15. januar, skal der betales kontingent for det næste halvår. Udmelding i en kontingentperiode medfører ikke en ret til at få tilbagebetalt kontingent for den pågældende eller resterende kontingentperiode.


3.6 Et medlem kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller ekskluderes, 


3.6.1 hvis ikke kontingentet efter modtagelse af skriftlig rykker betales rettidigt,


3.6.2 hvis medlemmet skader klubbens anseelse og arbejde, eller


3.6.3 hvis fortsat medlemskab skønnes at skade klubbens renommé.


3.7 Et medlem, der af bestyrelsen er idømt karantæne eller er ekskluderet, har ret til på forlangende af få sin sag behandlet som særskilt punkt på dagsordenen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Det pågældende medlem vil have tale- og stemmeret vedrørende sin sag og indkaldes med sædvanligt varsel.


3.8 Et medlem, som idømmes karantæne eller ekskluderes, har ikke stemmeret, jf. dog 3.6, og kan ikke deltage i træning eller kampe, med mindre der træffes særlig bestemmelse herom. 


3.9 Ved udsendelse af skriftlig rykker om kontingentbetaling pålægges sædvanligt rykkergebyr.


3.10 Ethvert medlem, der har gjort sig fortjent hertil, kan efter indstilling fra klubbens medlemmer til godkendelse i bestyrelsen udnævnes til æresmedlem på den ordinære generalforsamling, når dette vedtages med mindst 4/5 af de afgivne stemmer. Diskussion herom kan ikke finde sted. Æresmedlemmer er kontingent frie og har stemmeret. Æresmedlemmer i Tårnby Boldklub og indehavere af Guldemblem i Amager Boldklub af 1970 er fødte æresmedlemmer af AB Tårnby.

3.11 Alle trænere, ledere, bestyrelse, vaskefolk og udvalgs medlemmer, der beskæftiger sig med børn og unge på 15 år og yngre, skal indvillege i, at der indhentes en børneattest ved gerningens begyndelse samt minimum hvert 2. år.


§4 GENERALFORSAMLING


4.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i september eller oktober.


4.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse med angivelse af dagsorden på klubbens hjemmeside, på sociale medier og ved pr. mail til medlemmerne.


4.3 Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Dagsorden, revideret regnskab, budget samt evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer kan afhentes af klubbens medlemmer på kontorerne 1 uge før afholdelsen af generalforsamlingen.


4.4 Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har tilstedeværende medlemmer over 16 år, som ikke står i kontingentrestance eller er karantæneramt eller ekskluderet, jf. 3.7, jf. 3.6. For medlemmer under 16 år har deres værger tale- og stemmeret på medlemmets vegne, dog således at hvert medlem kun har én stemme. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.


4.5 Kvittering for seneste kontingentindbetaling skal forevises på forlangende.


4.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.


4.7 Alle sager afgøres ved simpelt flertal, dog ikke vedtægtsændringer som fordrer 2/3 flertal af de fremmødte. Skriftlig afstemning foretages, hvis ti medlemmer kræver det.


4.8 Valgbar til bestyrelsen eller som intern revisor er ethvert myndigt medlem med stemmeret.


4.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er sålydende:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Regnskab og budget


4. Fastsættelse af kontingent


5. Indkomne forslag


6. Valg af bestyrelse, herunder formand og kasserer


7. Valg af revisor


8. Eventuelt


4.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når 40 stemmeberettigede medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden har anmodet bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal om muligt afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering, og indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, jf. 4.2, dog med indkaldelsesfrist på 2 uger og forslag skal skriftligt være formanden i hænde 1 uge før afholdelsen.


4.11 Hvis den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt af stemmeberettigede medlemmer, jf. 4.10, er generalforsamlingen kun gyldig, hvis mindst 50 % af underskriverne er til stede på generalforsamlingen.  


§5 BESTYRELSE


5.1 Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mellem 5 og 11 personer: Formand, kasserer, sekretær og minimum 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der vælges minimum 2 suppleanter.


5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder sin egen forretningsorden, jf. dog pkt. 5.3. 


5.3 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, dog således at 4 bestyrelsesmedlemmer og kasserer vælges for et år på klubbens første generalforsamling efter fusionen mellem Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Bestyrelsens formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.


5.4 Valg på generalforsamlingen sker som følger:


•I lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer


•I ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer


5.5 Hvert år kan der efter indstilling fra bestyrelsen vælges yderligere et antal bestyrelsesmedlemmer, dog således at den samlede bestyrelse altid består af mindst 5 og højest 11 medlemmer.


5.6 Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, dog mindst 5 gange pr. år.


5.7 Alle bestyrelsesmøder er lukket for øvrige medlemmer, med mindre bestyrelsen for hvert enkelt møde beslutter andet. Suppleanter har ret til at overvære møderne uden stemmeret.


5.8 Bestyrelsesformanden er klubbens øverste ansvarlige over for generalforsamlingen, og formanden leder bestyrelsesmøderne.


5.9 Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil. Kassereren skal mindst 4 gange om året redegøre for klubbens finansielle situation for bestyrelsen.


5.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


5.11 Hvis et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen lade det pågældende medlem blive løst fra sit bestyrelseshverv.


5.12 Hvis bestyrelsen skønner det fornødent, tegner bestyrelsen en bestyrelsesansvarsforsikring på sædvanlige vilkår. Klubben afholder udgifterne hertil. 


§6 REGNSKAB, BUDGET OG REVISION


6.1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.


6.2 Klubbens revisor vælges for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Såfremt lovgivningen eller myndigheder stiller krav herom, skal klubbens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.


6.3 Ud over revision af klubbens årsrapport kan revisor foretage anmeldt eller uanmeldt revision i løbet af regnskabsåret.

6.4 Det skal fremgå klart og tydeligt af regnskab og budget, hvilke udgifter klubben agter at afholde til de forskellige områder.


§7 TEGNINGSRET


7.1 Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte personer, dog således at der altid tegnes 2 i forening. Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, uddele kigge-adgang til banken til udvalgte personer. Ved væsentlige køb på kredit, optagelse af lån eller påtagelse af særligt byrdefulde forpligtelser tegnes klubben af minimum 3/4 af den samlede bestyrelse.

 

7.2 Bestyrelsen kan godkende, at bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller holdledere kan råde over netbank til foreningens bank/ girokonto, således at der er to, der skal godkende i banken. Holdlederens adgang begrænses dog til kun at omfatte den respektive ”holdkasse”. Godkendelsen foretages ved skriftlig henvendelse via klubbens netbank til banken og gives ubegrænset, eller indtil der skriftligt via netbank gives besked til banken.

 
§8 KLUBBEN INFORMERER


8.1 Klubben driver en hjemmeside. Herigennem skal medlemmerne løbende orienteres om sager af betydning for klubben.  


8.2 Medlemsmøder kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet. På medlemsmøder kan der ikke træffes beslutninger.
  


§9 UDVALG


9.1 Bestyrelsen kan oprette et forretningsudvalg og andre permanente og/eller midlertidige udvalg. Møderne i sådanne udvalg er lukkede efter udvalgets nærmere bestemmelse.


§10 OPLØSNING


10.1 Ved opløsning af klubben tilfalder overskydende midler almennyttige formål efter generalforsamlingens bestemmelse.


10.2 Klubbens kan indgå i fusioner efter reglerne om vedtægtsændringer jf. § 4.7.


Således vedtaget på AB Tårnbys ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2020.

Luk